Anasayfa
Logo

Yangın Talimatı

Yangın Talimatı
 1. Binanızdaki baca ve boruları zamanında temizleyiniz. Sıvı ve katı yakıtlı kazanların bacaları yılda 2 kez, odun ve kömür gibi yüksek oranda is bırakan yakıt kullanıldığı takdirde ise borular ayda 1 ve bacalar 3 ayda bir yetkili kişilere temizletilecektir. Baca temizliği mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır.
 2. Kapalı yerlerde sigara içmeyiniz, içiyorsanız sigaranızı iyice söndürüp sigara tablasına atınız.
 3. Çatı aralarında elektrik tesisatı, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı madde bulundurmayınız. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı, verici cihazlarının yerleştirilmesinin zorunlu olduğu hallerde çatıya elektrikli cihazlar monte etmek gerekirse, yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişilerce elektrik tesisatı çekilebilir.
 4. İzinsiz elektrik, LPG gazlı ocak, soba vb.. kullanmayınız.
 5. Elektrik tesisatı işlerinizi mutlaka ehliyetli ve uzman kişilere yaptırınız.
 6. Elektrik sigortalarını otomatik hale getiriniz ve elektrik tesisatınızın fenni muayenesini yaptırınız.
 7. Yangın söndürme cihaz ve malzemelerini her an kullanıma hazır halde bulundurunuz. Cihazların periyodik bakımlarını ve gerekli testlerini mutlaka yaptırınız.
 8. Mesai bitiminde bütün odaları kontrol ediniz.
 9. Arşiv ve ambarlarda soba kullanmayınız.
 10. Kurum personelini veya bina sakinlerini yangın konusunda eğitiniz. Yangın güvenliği sorumluluğu kamu kurumlarında en büyük idare amirinde, kat mülkiyetine tabi binalarda ise bina yöneticisindedir.
 11. Yangın kaçış yollarını kullanılır halde tutunuz. Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü geçiş kapıları elle açılabilir olmalı, kilitli tutulmamalıdır.
 12. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda kapıları numaralandırınız ve kapı anahtarlarına aynı numarayı takarak anahtarları anahtar dolabında saklayınız.
 13. 30.5 metreyi aşan bina ve işyerlerinizde yangın tehlikesinde kaçış yolları, kaçış merdiven çıkış kapıları yoksa yaptırmayı geciktirmeyiniz.
 14. Isınmayı sağlayan kalorifer dairenizin kapılarını en az 90 dakika yangına dayanıklı malzemeden yaptırınız.
 15. Kalorifer kazan dairelerinde sıvılaştırılmış petrol gazı (SPG) veya doğalgaz kullanılması durumunda kaçaklarını algılayacak gaz detektörleri taktırınız.
 16. Herhangi bir yangın tehlikesi anında gazı kesecek gaz ana vanasının yerini gösteren tabelaları bina girişine asınız.
 17. Doğalgazlı kalorifer kazan dairesini işletecek personel bu konuda eğitim aldığına dair sertifikalı olmasına dikkat ediniz.
 18. Yakıt depoları ile (kömür dahil) kalorifer kazanı arasında yangına 130 dakika dayanıklı (beton duvar) bir bölme ile ayrılmış olmalıdır.
 19. Kömür depolarında kömürün yığma yüksekliği 1.5 metreden fazla olamaz.
 20. Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süre ile yangına dayanıklı bölümler ile ayrılmalıdır.
 21. Soba yanan ev ve işyerlerinde boruların birleştiği yerler çemberle bağlanıp bu çemberlerden duvar ve tavana bağlanmak sureti ile birbirinden ayrılmasını ve devrilmesini önleyiniz.
 22. Sobaların altında ve yanlarında yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurmayınız.
 23. Taşınabilir kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüplerinizi en geç 20 günde bir alt üst ederek aktif söndürücü maddenin taşlaşmasını önleyiniz. Şayet alt üst etme işlemi gecikti ise gerekli testleri yaptırmak üzere İl Sivil Savunma Müdürlüğünden yardım isteyiniz.
 24. Binanızda ve müessesenizde mevcut yangın dolaplarını kontrol ediniz, sürekli çalışır durumda bulunmasını sağlayınız.
 25. Gaz kullanılan kapalı bölümlerde, gaz kaçağından oluşabilecek patlama olaylarına karşı bir yırtılma yüzeyi inşa etmek zorunludur. Bu yüzey kapalı bölümün yan duvarlarında olabilir.

YANGIN ANINDA NELER YAPMALISINIZ?

 1. Telaşlanmayınız, yangını çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz. (Çan, zil, alarm, ses vb..ile)
 2. İtfaiyeye haber veriniz
 3. Adresi en kısa ve en doğru şekilde bildiriniz.
 4. Yangın cinsini bildiriniz. (Bina, baca, akaryakıt, elektrik motorlu araç vb..)
 5. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için eldeki mevcut araç ve gereçlerden faydalanmaya çalışınız.
 6. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız, yanıcı maddeleri uzaklaştırınız.
 7. Önce canlıları, sonra da kıymetli evrak, eşya ve malzemeyi kurtarınız.
 8. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını riske atmayınız.
 9. Yangın söndürme ekipleri ve itfaiye geldikten sonra onların emrine giriniz.
 10. Hasta ve yaralılara ilkyardımı yapınız, zemine ulaşmamış asansörler ve yangın motopompları haricindeki elektriği kesiniz.

YANGIN ÇIKIŞ SEBEPLERİ

 1. Talimat ve emirlere uymamaktan,
 2. Bilgisizlikten
 3. ihmalden
 4. sabotaj hareketlerinden
 5. sıçrama ve kazalardan
 6. elektrik kontaklarından

Yangın Söndürme Cihazının Kullanılması
 1. Cihazı yangın yerine getiriniz, rüzgarı arkanız alınız.
 2. Ateşe mümkün olduğunca yaklaşınız.
 3. Tetik mekanizmasını kilitleyen pimi çıkartınız veya karbondioksit tüpünün valfini sola doğru çevirerek açınız.
 4. Tetiğe sonuna kadar basarak çıkan gazı veya tozu yangının doğduğu yere doğru püskürtünüz.
 5. Yangını ön taraftan arkaya doğru söndürünüz.
 6. Yangını söndüğü emin olmadan terk etmeyiniz.
 7. Tozlu cihazları, toz bitene kadar boşaltınız.

ÖNEMLİ BİLGİLER

Sürekli Basınçlı Söndürücülerin Kullanımı (S Serisi)
 1. Tetiğin üstündeki pimi çekiniz.
 2. Hortumu yuvasından çıkarınız, tetiğe sonuna kadar basınız.
 3. Hortumun ucundan çıkan söndürücü maddeyi yangın bölgesine boşaltınız.
Dıştan Basınçlı Söndürücülerin Kullanımı (T Serisi)
 1. Hortumu yuvasından çıkarınız.
 2. Cihazın gövdesine bağlı olan CO2 (veya azot) tüpünün valfını sola doğru çevirerek açınız.
 3. Hortumun ucundan çıkan söndürücü maddeyi yangın bölgesine boşaltınız.

Yangın Sırasında Öneriler

 • Anormal bir durum ile karşılaşan bir kimsenin (Duman, yanık kokusu, yangın... v.s.) dikkat edeceği husus: Soğuk kanlılığını muhafaza etmeli ve paniğe sebep olmamak için YANGIN diye bağırmamalı.
 • Yangın görülen yerin acele tahliyesi sağlanıp hava ceryanını azaltmak için kapılar kapalı tutulmalı.
 • Yangın ikaz sistemi kullanılmalı.
 • Koridorlardaki yangın zili veya yangın çanı ile ilgililere yangın bildirilmeli.
 • Binanın sorumlusu olan şahısa "koruma amirine" durum bildirilmeli.
 • İtfaiye ekibi yangını söndürmeye sevk edilmeli.
 • Kurtarma ekibi eşyaların tahliyesine yardım etmeli.
 • Kurtarma ekibi tahliye edilen eşyanın güvenliğini sağlamalı.
 • İlk yardım ekibi hazır duruma getirilmeli. 

Tahliye Sırasında Öneriler

 • Tahliyenin yapılacağı bina içinde bulunanlara duyurulur ve şu husus tekrarlanır: Paniğe Kapılmayın
 • Büronuzu boşaltırken kapı ve pencerleri hava cereyanını azaltmak için kilitlemeden kapatınız.
 • Çalışma yerinizi telaşlanmadan terk ediniz ve beraberinize önemli evrak v.s. almayı unutmayınız.
 • Çıkış yerlerine sükunetle gidiniz, gereksiz acelecilikten kaçınınız.
 • Merdiven ve asansörleri düzenli olarak kullanınız, sıkışıklığa sebep olmayınız.
 • Binayı tahliye ettikten sonra belli bir toplanma yerinde toparlanmak için sorumlu amirinizi bekleyiniz.
 • Yapı üretiminde yer alan mal sahipleri, işveren temsilcileri, tasarım ekibi, mimar ve mühendisler, yapı denetim kuruluşları, müteahhitler, imalatçılar ve danışmanlar Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği hükümlerine uymadıklarından dolayı oluşan yangın hasarlarından kusurları oranında sorumlu tutulurlar.
 • Park Yasağı: Sokak ve caddelerde araçların, yangın söndürme cihazlarının kullanımını ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde park etmeleri, yol vermemeleri, yaya kaldırımını aşacak şekilde  tabela ve afiş asılması, sergi açılarak yolun kapatılması, dar sokaklara park edilmesi gibi fiil ve hareketler yasaktır.
 • Bina Önünü Açık Bulundurma: Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, yapıların ana girişi ve civarında, itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşmasını temine yönelik park yasağı konulur ve bu husus trafik levha ve işaretleriyle gösterilir.
 • Yangın Söndürücü Cihaz ve Tesisler: Binalardaki sabit vaya seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek, içine kağıt paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunlarıu kullanılamayacak hale getirmek veya bozuk bir halde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangın möusluklarının önünü kapatmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzeme, amacı dışında kullanılamaz.
 • İtfaiye Emrine Girmek: Binada yangın çıkması halinde olaylara müdahale eden bina sorumluları, mahalli itfaiye teşkilatı amirinin oplay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve kendisine her konuda yardım etmek zorundadırlar.
 • Binalarda kurulan yangın söndürme tesisatı, binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve çalışır durumda tutulacaktır. Yangın söndürme sistemleri her yapıda oluşabilecek yangını söndürecek kapasitede ve yapı ekonomik ömrü boyunca görevini yerine getirebilecek durumda olmalıdır.
  Özel yapı, bina, tesis ve işletmeleri; mülki idare amirlerinin yetki ve sorumluluğunda, mahalli itfaiye teşkilatı, Sivil Savunma Müdürlüğü ve mülki idare amirliğince görevlendirilecek heyetlerce haberli veya habersiz olarak denetlenir.
  Bu bildirim; Bina veya kat içerisinde çıkabilecek başlangıç yangınlarının söndürülmesini veya yangının itfaiye ekipleri gelene kadar büyümeden kontrol altında tutulmasını sağlamak, yangının yayılmasını önlemek, can ve mal kaybının azaltılması konusunda gerekli acil tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak amacı ile Karaman Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

YANGIN TÜRLERİ VE BU TÜRLERE GÖRE KULLANILACAK YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİ:

A SINIFI YANGINLAR: Katı madde (tahta, kâğıt, pamuk ...) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülür ve kontrol edilir.

B SINIFI YANGINLAR:Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar ...) Soğutma (sis halinde su) ve boğma (karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz...) ile bu yangınlar söndürülebilir.

C SINIFI YANGINLAR:Yanıcı gaz madde yangınlarıdır. (Metan, propan, SLP ...) Bu yangınlar kuru kimyevi toz, halon 1301, halon 1211 kullanılarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihaz yangınları da bu sınıfa dahildir.

D SINIFI YANGINLAR:Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer. (Sodyum, Potasyum, Titanyum, Magnezyum ...) Bu yangınlar da kuru kimyevi toz kullanılarak söndürülebilir.

Elektrik yangınları ayrı bir yangın sınıfı değildir. Bu tür yangınlarda elektrik akımı kesilerek yangına müdahale edilmelidir.  

HER YANGIN SINIFI İÇİN,
UYGUN OLAN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZINI KULLANINIZ

Copyright 2010 © Tevid   Tüm Hakları Saklıdır. http://www.turkmakinesanayi.com/
design: